Tao mwiin 5am ao I aki tabwara ma I ana au camera ma au tripod ao man ruo nakon te kaa. A tuai uti kaain batau bwa are e tuai rangi n ota aingaia are I a bonako naba. N rokou n te main road ao e tara n tuai tabetabe nanon te kawai bwa tao ti irawaa te kaa are I kaitibo ma ngaai.

I buti nako tabon Bikenibeu Mainuku bwa N na kaea au tabo are I a tia ni iangoia bwa N na karekei au tamnei iai. I a kakaraurau ngkanne ni buti n te causeway are i marenan Bikenibeu ma Bonriki ao e tara ni karako te aomata ni ririaki n te tabo anne.

I bwakee ni ira te kawai are e rinnako nako rarikin taian nei – kanga ni uakaan ma akuun te tabo are a tei iai mwaneaban taian abamwakoro i Temwaiku. Ngke e reke ranenen au kaa n rinnako nakon rarikin taian nei ao I a park ao man set naba au camera ma au tripod. N tauraoia ao I a waakina au rawetamnei ao ngaia aio teuana mai buakoia.

Ngke arona bwa ko mena irarikiu n te ingabong aio ao ko na bon aroka boin te nei ae kakaonoti ma iriana are namakinan karekaren te ang mai mainiku ae kakamaeu man a mwaitoro. Ma akea au nanououa bwa ko kona n namakina mwaitoron te ang ti man tarakin te tamnei aio. Ao boin te nei? E tau bwa ko aki roko moa iai, ke kanga?

Eng, I bon kabongana te rawetamnei are e aranaki bwa te panorama ao e vertical tein au camera bwa e aonga n mwaiti riki objects aika a reke (ground nakon te sky) n au tamnei.

N okiran au auti (tao mwiin 8am) ao I a karaoa au tamnei aio ni kabongana te Photoshop CS4. E karako te bwai ae I karaoia nakon au tamnei aio bwa ti te:- panorama, te cropping, te colour adjustments ao ai te sharpening n aron ae ko noria ngkai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s