temwaiku ocean side 1

N te tai aio ao ti a neweabaa ngkanne tanraken Temwaiku – te tabo are uakaan ma te auti are te boratentao (kanga a nang akea rabwatana n noraki n taai aikai). Oin au kantaninga n te tai aio bon rawean tamnein Bonriki International Airport ma iai te angabuaka aingaia are I a toua te kawai are e ritanrake mai tabon te marae are i Bonriki ni biri nako te Temwaiku. Bon 31 n Aokati 2017 te bong aio!

E tau ma ti a okira rongorongon ara tamnei aio. E a bon kaan tawanou (tao 10am) te tai aio ao are kanga ti aki tain te rawetamnei ae tamaroa bwa are e a moanna ni matoa te riringa ma te oota ike a kona ni kakorakora te maii n te tamnei. I set au camera (dsrl nikon d3100 ma ana kits lens) n aron aikai:- mode bon manual, iso 100, f/16 ao te shutter ae 1/250. I aki kabongana te tripos n te tai aio kioina bwa e bikebike te tabo aio ao e aki boraoi aontano. E bati au tamnei ae i rawei n te tabo aei ma aio bon teuana mai buakoia.

Iai ataeinimwane aika 2 aika a mena naba ni uakaan ma te tabo ane i rawetamnei iai. N rokoia irarikiu ao a titirakinai bwa tera ae i raweia ao ibukin tera. I kabwarabwara bwa bon kanoan au kakibotu. N titirakinaia irou bwa tera ao a kakaea riaon te bike ao a taku bwa a kakaei abeaia n roaroa taian mwakauro.

N aron angiin au tamnei ikai, ao I aki rangi n tatangira te tamnei ae bati te bitaki iai. Riki ngkana e karaoaki n te Photoshop ke software riki tabeua. Engae ngke e rangi n tamaroa te final product ma te kangaanga bwa e a aki rangi ni real the scene. E tau ti a manga nora karaoan au tamnei aio n te photoshop bwa I ti karokoi taian colors, teutana te crop mai nano, te shapening ma te noise reduction. Akea te object ae I added ke deleted. N tokin te tai ao I kukurei bwa e kaoti raoi are bon ngaia ngke I taraia ni matau.

Note:- Te tamnei aio bon ti 816×457 pixels. Ngkana ko tangira te original pixels ao reitaki ma ngai bwa N na anganiko te link ibukin te original file ae 4608×2580 pixels ao 356kb. Ai aron naba au tamnei ni kabane ikai – are ngkana ko kani kabonganai ao reitaki bwa N na anganiko te original file.

One thought on “Temwaiku Ocean Side

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s