I rawea te tamnei aei inanon teuana te nei ake i akuun te aobiti are e tararua te Eco Farm are n te Ananau Causeway imarenan Bikenibeu ma Bonriki Internationa Airport. Te bong bon Moanibong 4 bongin Tebetembwa te ririki aio.

Iai te uatiman are e tataruai neei akanne aingaia are e tamaroa bwa e na ataaki bukin riniu ma au kaa nakon taian nei ake i akuuia rake. I tekeraoi bwa e kariaiakaki rinin au kaa aingaia are I a boorake ni kakaea te tabo ma te bwai ae N na kamatakuko iai. Ibuakon au tamnei aika a bati ake I rawei n te tabo aei, ao aio teuana ma buakoia. Au kantaninga bwa e reke am tai n noora te tabo aio ngkoe are ko tuai man roko ikai.

Tiaki tibwa rokou aio n te tabo aio ma tao ai au kauoua ke kateniua. Ma rokou n te tai aio – ao I rangi ni kubanako bwa te nei ngkoa aio e iabuti ao ko aki kona n ruo ke n nakonako inanona. N tarakina ngkana e iabuti ao te kantaninga iai bwa ko kona n ribunako ni mwakorona tabeua ake a nano mani bokaboka. Ai bon aakea te ran ngkai, ao angiin nanona e a mwautakataka. Tera ae karika te mwautakataka aio? Au kantaninga bwa e reke man maanin aki bwaabwakan te karau n te ririki aio! E rabwa bwa e a reke au tai n nakonako inanon te nei aei ao ni kaea nukana ike I a rawea ia te tamnei ae ko noria aei.

I aki kabongana te tripod ngkai e boobuaka naano ao mani bokaboka naba. I a bon taua naba te camera ni bau ngke I raweia. Te bwai ane e ura karana anne bon te bokaboka are e a mwau. Iai kaneinei aika a uarereke ma aki nano ao ko kona n nakonako iai. Uteuten nanona a rangi ni manguroro ao n tara n rangi ni maeu. E rangi ni kantara tarakin nanon te nei aio ngkai e a mwau ma kanoana aika a bati karaia.

Ti a pause moa ikai ma ti a manga reitia n ara tamnei ae na roko ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s