Cool Afternoon

N te tai aio ao ti a manga wairio nako Betio n noria bwa tera au tamnei are e na kona n reke n te tai aei. E rio aio bwa e angaraoi ma kawaiu nakon te KIT bwa N na kabaea aran au ataei temanna n te Automotive Intake 2018. I roko i Betio imwaain inin te reirei n te aoa 4pm. Ngke e bane tabera n te KIT ao I a buti ritanrion te reirei aio bwa are e rangi n tamaroa kawaina bwa are te korotaa naba (nora te kawai n te tamnei aei).

Ngaia anne, te kawai aei are e biri man te High Court ritanrion te KIT nako akuun te KOIL ao ni kaea tabon te uabu are e mena iai kambwana aika KPA ma te CPP. Aio ngkanne te tabo ae e a reke iai ara tamnei ae ko noria aio. I rawea te tamnei aei mai rarikin oon ana tangke ni bwa te Koil. Tao ngkami ake kam tuai man totoua te kawai aio ke te tabo aio ao e a reke ngkai ami tai n noria n te tamnei aei.

I aki kabongana te tripod bwa I a bon handheld au camera – ngkai e tuai roko au tripod are I kakantaningaia. Ngkana e roko ao tao e na kona ni katamaroai riki ara tamnei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s