Ti a bita moa ngkai ara scene man te Landscape nakon te Sunset. Te sunset bon teuana te scene ae rangi ni kan nonoraki iroura ni kabane. Eng, e bon tatangiraki ao mani kakukurei tarakin tamnein te sunset – riki taian kara ake e tatao iai te uraura ke te orange.

Ko ongongo aia anene ataein Kiribati are e bwabwainaki rimoa ngkana a nora taai bwa e nangi bung? E taku mwanewena, “Tiiron Tiron, Taaron Taaron ….” N aia tai n anene ao a boni bae ni mena iaon te bike (lagoon side) ao n tabe ni matakuakina taai n ana tai n ruruon ao n rinnako ian tari. Bukin tera aki toki atein Kiribati ni kakaraoa te waaki aei? Teuana bukina ae ti aki nanououa iai bwa a katikaki nanoia ni karan (colours) te sunset.

Irouia photographers ao te bwakantaai bon te aoa ae rangi n tamaroa ibukin te rawetamnei kioina ngke e marau te oota iai. N te English ao e aranaki bwa te Golden Hour ke te tai are e koora iai te oota.

I kuri aki ooa kabanean aoan te Golden Hour n te bong aei. Taai e nang mauna nako ma I tekeraoi bwa I kauia n te tabo ae ko noria aio. I kataia ni kabongana te nei anne bwa te rain are e na kaira matan te tia mataku nakon te sun are e nang set in the west.

Iai te anga ae I kona ni katamaroa riki iai te sunset aei?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s