Aio naba teuana mai buakon au rawetamnei are I raweia inanon au tai ni kaea tabon te Uaabu are i Betio, mai Bikenibeu. E rangi n rau te tai ao te tabo anne bwa akea aomata ke kaa ni buti are a kona n tutuki ke ni karinraa n au tai n rawetamnei – bukina bwa te moaningabong.

I aki kabwarabwara bwa ia te tabo aio ma ko a bon taekinna n te comment ngkana ko kina.

Tera te tamaroa ikai? Te rau, te itiaki, te ang ae mwaitoro mai tanrake riki ngkai e tuai matoa te riringa (are I namakinna), te mwawawa n akea te ribwanono ao tao iai riki. Karawa e riki bwa te tia kaotarai raoi taian objects akana n te front. Irarikin anne ao e bon anga naba te kara ae buru-maii ao otana ae itiaki mani kakukurei.

Te original bon 4608 x 2377 pixels ma rawatana ae 8.23 MB. N aron ae ko a tia n ataia ao I ti kakatoka te seize ae 1280 pels.

Note: “Ngkana iai te tabo ke te bwai (ti iaon Tarawa) ae ko kainanoa noran tamneina ao kaongoira bwa ti na raweia ibukim (n akean te kangaanga iai). N tiana ao ti a manga katoka ikai ibukin norana ao te mamataku”

Ko rabwa ao tera ara tamnei ngkanne are i mwiina?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s