‘Together We’re Strong’ e bon taekina aia mwakuri atiibu aikai ni totokoa kanakin te aba ao riki ana urubwai taari nakon te kawai are e boou man tamaroa. Te kantaninga bwa ko ata te tabo aio iaon Tarawa.

Tera am noonori? Taekina ti ‘aki nakoraoina’ n te aro are e na tamaroa are i mwiina.

Ko rabwa, ao ti a manga taninga ara next photograph!