Teuana mai buakon 3 taian roundabouts iaon Tarawa/Betio. Ibukia ake a maan n tuai n roko/okira Tarawa, ao te roundabout aei are i tabon Bikenibeu mainiku. Iai 3 kawaina n otinako bwa nako Temwaiku (left), Bonriki Airport (bottom right) ao Bikenibeu (upper right).

E kona ni bati te nanououa n aron tuan te roundabout. Nanououa aikai a kona ni karekei kangaanga/kurati. N aia kaongora bureitiman iaon kabonganan te roundabout, ao a taku bwa te bwai ae kakawaki bwa ko riai n tei ao ni karimoa/kanakoa moa te vehicle are e moan roko/toka n te roundabout. Ngkana e boraoi rokom ma te vehicle anne n te roundabout ao ko a kaai naba ni butinako ma ngaia n te tai ae ti teuana.