Aikai kaibuke (wa-uawa) are a bae ma rarikin te uaabu are i Betio ni uakaan ma te jetty. E karako te koraki n ririaki n te aono aio kioina bwa e a tibwa ingabong. Tao ngkana e tawanou riki ao tao e na manga rangi n tabetabe te tabo aio irouia kaa ma taan mwakuri ibukin katauraokin waa aikai nakon aia borau are imwiina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s