Aikai kaibuke (wa-uawa) are a bae ma rarikin te uaabu are i Betio ni uakaan ma te jetty. E karako te koraki n ririaki n te aono aio kioina bwa e a tibwa ingabong. Tao ngkana e tawanou riki ao tao e na manga rangi n tabetabe te tabo aio irouia kaa ma taan mwakuri ibukin katauraokin waa aikai nakon aia borau are imwiina.