Moonset

E aki rangi n kakabonganaki te taeka ae ‘bungin namwakaina’ (moonset) tao kioina bwa e burenibwai norana irouia aomata. Tiaki aron te taeka ae ‘bungintaai’ (sunset) are ko rangi ni bati riki n ongongo n te marooro. Bukina ni koaua bwa ‘bungintaai’ ti nonoria n te bong koraki – ma ‘bungin namwakaina’ e riki n te karangaina n ara tai ni matu.

Iaoni kawaina ni bung namwakaina n ara tamnei aio. Ti raweia i tanrion Nanikai-Teaoraereke kotiweei n te karangaina tao te aoa 6am. Ngaira ake ti tuai man kauia te aoa aio (moonset hour) e a reke ara tai n noria n ara tamnei aei.

At The Wharf

Aikai kaibuke (wa-uawa) are a bae ma rarikin te uaabu are i Betio ni uakaan ma te jetty. E karako te koraki n ririaki n te aono aio kioina bwa e a tibwa ingabong. Tao ngkana e tawanou riki ao tao e na manga rangi n tabetabe te tabo aio irouia kaa ma taan mwakuri ibukin katauraokin waa aikai nakon aia borau are imwiina.

USP Kiribati Campus

This photo is just about a day old as I took it yesterday morning (5/12/17) at around 7am. Luckily, the security allowed me to take few photos of this building. It is USP Kiribati Campus at Teaoraereke Tarawa. It’s among the three storey buildings to have been built on the island. I took the shot from this location so that the whole building is visible. For better stableness, the tripod was used and timing was also set.

Anteitai Marketplace

The scene facing you is a spot close to KPF Complex in Bairiki. This particular area has always been called ‘Anteitai Marketplace’. Few months before the shot was taken, the fire accidently broke out here destroying almost all the marketing tents/stores built here. The fire was among the biggest ever happened on South Tarawa. It could have burned down KPF commercial complex, but luckily water trucks and people managed to protect the two buildings from the fire.

The big tree out there is ‘te itai’, and as you see, it’s still recovering from the damage of that fire. We now can see those houses since the marketplace was gone. The open space in the foreground is what left behind – after the fire rubble had been cleared and the ground leveled.

Bikenibeu Roundabout

Teuana mai buakon 3 taian roundabouts iaon Tarawa/Betio. Ibukia ake a maan n tuai n roko/okira Tarawa, ao te roundabout aei are i tabon Bikenibeu mainiku. Iai 3 kawaina n otinako bwa nako Temwaiku (left), Bonriki Airport (bottom right) ao Bikenibeu (upper right).

E kona ni bati te nanououa n aron tuan te roundabout. Nanououa aikai a kona ni karekei kangaanga/kurati. N aia kaongora bureitiman iaon kabonganan te roundabout, ao a taku bwa te bwai ae kakawaki bwa ko riai n tei ao ni karimoa/kanakoa moa te vehicle are e moan roko/toka n te roundabout. Ngkana e boraoi rokom ma te vehicle anne n te roundabout ao ko a kaai naba ni butinako ma ngaia n te tai ae ti teuana.

Have A Job

‘Have A Job’ actually talks about why these rocks are placed at this particular site. What if the rocks fall or are washed away by the waves? Our road (newly built) will be gone!

It’s Temwaiku again but this time on the ocean side of the Taiwan Technical Mission camp. For a change, I turned this colour scene into B&W – then with the use of fade style it ended up as this.

Wonder, what the next photograph is going to be? See you …

BPA Transmitter Nanikai

Aio naba teuana mai buakon au rawetamnei are I raweia inanon au tai ni kaea tabon te Uaabu are i Betio, mai Bikenibeu. E rangi n rau te tai ao te tabo anne bwa akea aomata ke kaa ni buti are a kona n tutuki ke ni karinraa n au tai n rawetamnei – bukina bwa te moaningabong.

I aki kabwarabwara bwa ia te tabo aio ma ko a bon taekinna n te comment ngkana ko kina.

Tera te tamaroa ikai? Te rau, te itiaki, te ang ae mwaitoro mai tanrake riki ngkai e tuai matoa te riringa (are I namakinna), te mwawawa n akea te ribwanono ao tao iai riki. Karawa e riki bwa te tia kaotarai raoi taian objects akana n te front. Irarikin anne ao e bon anga naba te kara ae buru-maii ao otana ae itiaki mani kakukurei.

Te original bon 4608 x 2377 pixels ma rawatana ae 8.23 MB. N aron ae ko a tia n ataia ao I ti kakatoka te seize ae 1280 pels.

Note: “Ngkana iai te tabo ke te bwai (ti iaon Tarawa) ae ko kainanoa noran tamneina ao kaongoira bwa ti na raweia ibukim (n akean te kangaanga iai). N tiana ao ti a manga katoka ikai ibukin norana ao te mamataku”

Ko rabwa ao tera ara tamnei ngkanne are i mwiina?