Lone Tree

Ko boni bae n tia n totoua te kawai are e biri ri tanrake mai tabon te airstrip are i Bonriki Airport ao ni buti nakoTemwaiku. Ngkana ko a tia ao ko na bae n tia n noora te aroka aio. E uakaan ma te auti are te boratentao. Tatara tanrake n taabo akanne ao ko na noora te ren ane e tei n ti ngaia n te tanrake anne.

I rawea te tamnei aio n ririki aika a nako ma n te tai aei ao I a manga katoka ikai ibukin am kakibotu. Bon te karangaina ae I raweia iai. Oin raweana irou bwa iai te photo contest iaon te theme ae ‘Lone Tree’ are I ira buakona iaon teuana te website.

Objects akana n te foreground (land, tree, sea, sun rays) bon taian original. Bukina bwa e aki rangi ni katika te mata te original sky aingaia are I a bitia nakon ae ko noria aio. Ngaia anne, I kataia ni blend (katomaa) te background ma te foreground n te aro are e na karako te kaokoro. E aki bebete irou karaona n te Photoshop (riki ngkai I a tibwa learn) ao I kabanea tao 5-6 hours.

See you in our next image .. what will it be?