Peaceful Nightfall

Here are few things I did before I finally produced this image. PS4, Photoscape and Picasa are mostly the photo software I use in post-processing photographs.

Yes, I cropped the top part of the image in order to raise the horizon a little bit up. I wanted the horizon to be higher than this but the result would be that much of the top part of the trees would be gone – which I didn’t want.

I also smoothened the sea and sky; and tried to make sure the details in the land weren’t much affected. I mixed the sky from two (original and another) for more texture and motion up there. To look natural/normal, I adjusted the colours and opacity. Sharpening was applied to some parts of the image as well.

Image info:- Mode: A, F/16, Shutter: 30s, FL:18mm, Cam: Nikon D3100, Lens: Kit lens, Timer: Set, Tripod: Yes

Our next image is ready! I’ll post it soon, so …

View or download the original size image: HERE

Lone Tree

Ko boni bae n tia n totoua te kawai are e biri ri tanrake mai tabon te airstrip are i Bonriki Airport ao ni buti nakoTemwaiku. Ngkana ko a tia ao ko na bae n tia n noora te aroka aio. E uakaan ma te auti are te boratentao. Tatara tanrake n taabo akanne ao ko na noora te ren ane e tei n ti ngaia n te tanrake anne.

I rawea te tamnei aio n ririki aika a nako ma n te tai aei ao I a manga katoka ikai ibukin am kakibotu. Bon te karangaina ae I raweia iai. Oin raweana irou bwa iai te photo contest iaon te theme ae ‘Lone Tree’ are I ira buakona iaon teuana te website.

Objects akana n te foreground (land, tree, sea, sun rays) bon taian original. Bukina bwa e aki rangi ni katika te mata te original sky aingaia are I a bitia nakon ae ko noria aio. Ngaia anne, I kataia ni blend (katomaa) te background ma te foreground n te aro are e na karako te kaokoro. E aki bebete irou karaona n te Photoshop (riki ngkai I a tibwa learn) ao I kabanea tao 5-6 hours.

See you in our next image .. what will it be?

Golden Hour

Ti a bita moa ngkai ara scene man te Landscape nakon te Sunset. Te sunset bon teuana te scene ae rangi ni kan nonoraki iroura ni kabane. Eng, e bon tatangiraki ao mani kakukurei tarakin tamnein te sunset – riki taian kara ake e tatao iai te uraura ke te orange.

Ko ongongo aia anene ataein Kiribati are e bwabwainaki rimoa ngkana a nora taai bwa e nangi bung? E taku mwanewena, “Tiiron Tiron, Taaron Taaron ….” N aia tai n anene ao a boni bae ni mena iaon te bike (lagoon side) ao n tabe ni matakuakina taai n ana tai n ruruon ao n rinnako ian tari. Bukin tera aki toki atein Kiribati ni kakaraoa te waaki aei? Teuana bukina ae ti aki nanououa iai bwa a katikaki nanoia ni karan (colours) te sunset.

Irouia photographers ao te bwakantaai bon te aoa ae rangi n tamaroa ibukin te rawetamnei kioina ngke e marau te oota iai. N te English ao e aranaki bwa te Golden Hour ke te tai are e koora iai te oota.

I kuri aki ooa kabanean aoan te Golden Hour n te bong aei. Taai e nang mauna nako ma I tekeraoi bwa I kauia n te tabo ae ko noria aio. I kataia ni kabongana te nei anne bwa te rain are e na kaira matan te tia mataku nakon te sun are e nang set in the west.

Iai te anga ae I kona ni katamaroa riki iai te sunset aei?