Beautiful Grass

Don’t be mistaken thinking that this photograph was taken outside Kiribati. One reason why we might be mistaken is because we have used to only seeing these kinds of scenes (photos) from other places! With that in mind, we then think that such pretty spots are hardly found around our islands 🙂 The truth? Kiribati has beautiful sites!

Back to our photo. I shot this in one of the drying ponds of the Fish Farm at Ananau Causeway – in the afternoon. For some reasons this pond is drying out. As water keeps disappearing, more grass (or weed) begin to grow inside the pond. Water used to fill up this pond, but seeing it now, grass has been growing abundantly turning the bed of the pond into a yellowish green layer. The spot has now become the new home of colourful grass. If water comes back again, this bed of grass will probably disappear.

Does this photo inspire you the way it inspires me? Do we have similar admiration out of it? I love the objects in the foreground – numerous colourful grass growing together making up a new yellowish layer at the bottom of the pond. To me, the trees in the background aren’t so attracting however the sky is quite okay.

I handheld my favourite toy (camera) when capturing this unique moment. Wind came from the right side of the image, bringing with it the sound of the moving leaves of casuarina trees that surround the area. I positioned the camera closer to the ground so grass could be in more details. I left the horizon unstraightened (in post processing) as I just wanted it that way. My original shot seemed over-exposed therefore blowing the sky up. I fixed that by placing another sky in PS4. Although the blending of the sky and trees together could have been much better, I hope it’s quite okay to your viewing.

See you in our next image 🙂

Tip Of Airstrip

Can you identify where this photo was taken? Exactly – the main road that goes around the very end of Bonriki International Airstrip. Well, but to which side? Yes the one resting at the lagoon or west side and it runs along the edge of the shoreline. One special thing about this spot is that even though it lies somewhere between the two villages, Bonriki and Tanaea, the road at this spot was the only part included in the Road Renewal Work and therefore was paved permanently with tar by McDowell Construction. The fence you see is part of the fencing that secures the entire airstrip.

Notice something in regards to light and shadow in the image? You hardly see the shadows, right? That’s because I captured this photo some time at mid-day when the sunlight was quite strong from the top. I kinda feared the outside heat so I just took the shot through the window right from inside the car. No way I could use a tripod so I handheld my Nikon D3100 (with kit lens) while using part of the window for steadiness. One good thing about shooting from the shade is seeing clearly both your outside scene and what’s in the camera LCD screen.

Before uploading this image onto here, I did little post processing in PS4. It includes cropping to remove part of the casuarina tree, colouring and lighting adjustments, spot heal brushing to dissolve unwanted marks and of course sharpening the image (I ain’t very good in Photoshop but continue learning). I also reduced the file size and weight for the sake of the website.

Critical comments will help me improve the coming pictures, so please do so if you have time.

Golden Hour

Ti a bita moa ngkai ara scene man te Landscape nakon te Sunset. Te sunset bon teuana te scene ae rangi ni kan nonoraki iroura ni kabane. Eng, e bon tatangiraki ao mani kakukurei tarakin tamnein te sunset – riki taian kara ake e tatao iai te uraura ke te orange.

Ko ongongo aia anene ataein Kiribati are e bwabwainaki rimoa ngkana a nora taai bwa e nangi bung? E taku mwanewena, “Tiiron Tiron, Taaron Taaron ….” N aia tai n anene ao a boni bae ni mena iaon te bike (lagoon side) ao n tabe ni matakuakina taai n ana tai n ruruon ao n rinnako ian tari. Bukin tera aki toki atein Kiribati ni kakaraoa te waaki aei? Teuana bukina ae ti aki nanououa iai bwa a katikaki nanoia ni karan (colours) te sunset.

Irouia photographers ao te bwakantaai bon te aoa ae rangi n tamaroa ibukin te rawetamnei kioina ngke e marau te oota iai. N te English ao e aranaki bwa te Golden Hour ke te tai are e koora iai te oota.

I kuri aki ooa kabanean aoan te Golden Hour n te bong aei. Taai e nang mauna nako ma I tekeraoi bwa I kauia n te tabo ae ko noria aio. I kataia ni kabongana te nei anne bwa te rain are e na kaira matan te tia mataku nakon te sun are e nang set in the west.

Iai te anga ae I kona ni katamaroa riki iai te sunset aei?

KPA From Distance

N te tai aio ao ti a manga wairio nako Betio n noria bwa tera au tamnei are e na kona n reke n te tai aei. E rio aio bwa e angaraoi ma kawaiu nakon te KIT bwa N na kabaea aran au ataei temanna n te Automotive Intake 2018. I roko i Betio imwaain inin te reirei n te aoa 4pm. Ngke e bane tabera n te KIT ao I a buti ritanrion te reirei aio bwa are e rangi n tamaroa kawaina bwa are te korotaa naba (nora te kawai n te tamnei aei).

Ngaia anne, te kawai aei are e biri man te High Court ritanrion te KIT nako akuun te KOIL ao ni kaea tabon te uabu are e mena iai kambwana aika KPA ma te CPP. Aio ngkanne te tabo ae e a reke iai ara tamnei ae ko noria aio. I rawea te tamnei aei mai rarikin oon ana tangke ni bwa te Koil. Tao ngkami ake kam tuai man totoua te kawai aio ke te tabo aio ao e a reke ngkai ami tai n noria n te tamnei aei.

I aki kabongana te tripod bwa I a bon handheld au camera – ngkai e tuai roko au tripod are I kakantaningaia. Ngkana e roko ao tao e na kona ni katamaroai riki ara tamnei.

Dried Pond

I rawea te tamnei aei inanon teuana te nei ake i akuun te aobiti are e tararua te Eco Farm are n te Ananau Causeway imarenan Bikenibeu ma Bonriki Internationa Airport. Te bong bon Moanibong 4 bongin Tebetembwa te ririki aio.

Iai te uatiman are e tataruai neei akanne aingaia are e tamaroa bwa e na ataaki bukin riniu ma au kaa nakon taian nei ake i akuuia rake. I tekeraoi bwa e kariaiakaki rinin au kaa aingaia are I a boorake ni kakaea te tabo ma te bwai ae N na kamatakuko iai. Ibuakon au tamnei aika a bati ake I rawei n te tabo aei, ao aio teuana ma buakoia. Au kantaninga bwa e reke am tai n noora te tabo aio ngkoe are ko tuai man roko ikai.

Tiaki tibwa rokou aio n te tabo aio ma tao ai au kauoua ke kateniua. Ma rokou n te tai aio – ao I rangi ni kubanako bwa te nei ngkoa aio e iabuti ao ko aki kona n ruo ke n nakonako inanona. N tarakina ngkana e iabuti ao te kantaninga iai bwa ko kona n ribunako ni mwakorona tabeua ake a nano mani bokaboka. Ai bon aakea te ran ngkai, ao angiin nanona e a mwautakataka. Tera ae karika te mwautakataka aio? Au kantaninga bwa e reke man maanin aki bwaabwakan te karau n te ririki aio! E rabwa bwa e a reke au tai n nakonako inanon te nei aei ao ni kaea nukana ike I a rawea ia te tamnei ae ko noria aei.

I aki kabongana te tripod ngkai e boobuaka naano ao mani bokaboka naba. I a bon taua naba te camera ni bau ngke I raweia. Te bwai ane e ura karana anne bon te bokaboka are e a mwau. Iai kaneinei aika a uarereke ma aki nano ao ko kona n nakonako iai. Uteuten nanona a rangi ni manguroro ao n tara n rangi ni maeu. E rangi ni kantara tarakin nanon te nei aio ngkai e a mwau ma kanoana aika a bati karaia.

Ti a pause moa ikai ma ti a manga reitia n ara tamnei ae na roko ….

Temwaiku Ocean Side

temwaiku ocean side 1

N te tai aio ao ti a neweabaa ngkanne tanraken Temwaiku – te tabo are uakaan ma te auti are te boratentao (kanga a nang akea rabwatana n noraki n taai aikai). Oin au kantaninga n te tai aio bon rawean tamnein Bonriki International Airport ma iai te angabuaka aingaia are I a toua te kawai are e ritanrake mai tabon te marae are i Bonriki ni biri nako te Temwaiku. Bon 31 n Aokati 2017 te bong aio!

E tau ma ti a okira rongorongon ara tamnei aio. E a bon kaan tawanou (tao 10am) te tai aio ao are kanga ti aki tain te rawetamnei ae tamaroa bwa are e a moanna ni matoa te riringa ma te oota ike a kona ni kakorakora te maii n te tamnei. I set au camera (dsrl nikon d3100 ma ana kits lens) n aron aikai:- mode bon manual, iso 100, f/16 ao te shutter ae 1/250. I aki kabongana te tripos n te tai aio kioina bwa e bikebike te tabo aio ao e aki boraoi aontano. E bati au tamnei ae i rawei n te tabo aei ma aio bon teuana mai buakoia.

Iai ataeinimwane aika 2 aika a mena naba ni uakaan ma te tabo ane i rawetamnei iai. N rokoia irarikiu ao a titirakinai bwa tera ae i raweia ao ibukin tera. I kabwarabwara bwa bon kanoan au kakibotu. N titirakinaia irou bwa tera ao a kakaea riaon te bike ao a taku bwa a kakaei abeaia n roaroa taian mwakauro.

N aron angiin au tamnei ikai, ao I aki rangi n tatangira te tamnei ae bati te bitaki iai. Riki ngkana e karaoaki n te Photoshop ke software riki tabeua. Engae ngke e rangi n tamaroa te final product ma te kangaanga bwa e a aki rangi ni real the scene. E tau ti a manga nora karaoan au tamnei aio n te photoshop bwa I ti karokoi taian colors, teutana te crop mai nano, te shapening ma te noise reduction. Akea te object ae I added ke deleted. N tokin te tai ao I kukurei bwa e kaoti raoi are bon ngaia ngke I taraia ni matau.

Note:- Te tamnei aio bon ti 816×457 pixels. Ngkana ko tangira te original pixels ao reitaki ma ngai bwa N na anganiko te link ibukin te original file ae 4608×2580 pixels ao 356kb. Ai aron naba au tamnei ni kabane ikai – are ngkana ko kani kabonganai ao reitaki bwa N na anganiko te original file.

Ponds at Fish Farm

Tao mwiin 5am ao I aki tabwara ma I ana au camera ma au tripod ao man ruo nakon te kaa. A tuai uti kaain batau bwa are e tuai rangi n ota aingaia are I a bonako naba. N rokou n te main road ao e tara n tuai tabetabe nanon te kawai bwa tao ti irawaa te kaa are I kaitibo ma ngaai.

I buti nako tabon Bikenibeu Mainuku bwa N na kaea au tabo are I a tia ni iangoia bwa N na karekei au tamnei iai. I a kakaraurau ngkanne ni buti n te causeway are i marenan Bikenibeu ma Bonriki ao e tara ni karako te aomata ni ririaki n te tabo anne.

I bwakee ni ira te kawai are e rinnako nako rarikin taian nei – kanga ni uakaan ma akuun te tabo are a tei iai mwaneaban taian abamwakoro i Temwaiku. Ngke e reke ranenen au kaa n rinnako nakon rarikin taian nei ao I a park ao man set naba au camera ma au tripod. N tauraoia ao I a waakina au rawetamnei ao ngaia aio teuana mai buakoia.

Ngke arona bwa ko mena irarikiu n te ingabong aio ao ko na bon aroka boin te nei ae kakaonoti ma iriana are namakinan karekaren te ang mai mainiku ae kakamaeu man a mwaitoro. Ma akea au nanououa bwa ko kona n namakina mwaitoron te ang ti man tarakin te tamnei aio. Ao boin te nei? E tau bwa ko aki roko moa iai, ke kanga?

Eng, I bon kabongana te rawetamnei are e aranaki bwa te panorama ao e vertical tein au camera bwa e aonga n mwaiti riki objects aika a reke (ground nakon te sky) n au tamnei.

N okiran au auti (tao mwiin 8am) ao I a karaoa au tamnei aio ni kabongana te Photoshop CS4. E karako te bwai ae I karaoia nakon au tamnei aio bwa ti te:- panorama, te cropping, te colour adjustments ao ai te sharpening n aron ae ko noria ngkai.