Mangrove Tree

Te tongo bon arokara ae moan te kakawaki ibukin totokoan kanakin mataniwiin abara. Riki inanon ririki aikai ngkai e noraki korakoran ana urubwai iabuntin taari – are e taekinaki bwa kanoan ana waaki climate change.

E rangi ni mwaiti kurikuri te tongo n te tabo aio ma I rinea aio kioina bwa e onoti ao man mataata n ti ngaia. I aki kabongana te tripod (stand) ngkai taari ae I tei iai.

I mwaain ae I katoka ikai ao I edit moa n taian photo programs n aron ps4, picasa ao tabeua riki.

Have A Job

‘Have A Job’ actually talks about why these rocks are placed at this particular site. What if the rocks fall or are washed away by the waves? Our road (newly built) will be gone!

It’s Temwaiku again but this time on the ocean side of the Taiwan Technical Mission camp. For a change, I turned this colour scene into B&W – then with the use of fade style it ended up as this.

Wonder, what the next photograph is going to be? See you …