Mangrove Tree

Te tongo bon arokara ae moan te kakawaki ibukin totokoan kanakin mataniwiin abara. Riki inanon ririki aikai ngkai e noraki korakoran ana urubwai iabuntin taari – are e taekinaki bwa kanoan ana waaki climate change.

E rangi ni mwaiti kurikuri te tongo n te tabo aio ma I rinea aio kioina bwa e onoti ao man mataata n ti ngaia. I aki kabongana te tripod (stand) ngkai taari ae I tei iai.

I mwaain ae I katoka ikai ao I edit moa n taian photo programs n aron ps4, picasa ao tabeua riki.

Betio Wharf – KPA & CPP area

Kaean Betio mai Bikenibeu n te kaa tao bon nakon 1 te aoa ngkana ko buti n 20-30km/hr. I tangiria n roko i tabon te uaabu are i Betio imwaain ae bati te aomata, aingaia are tao 5am n te ingabong aio (31/10/17) ao I a kaea Betio n te kaa.

I aoni kawaiu ni butirio, ao I teitei n rawetamnei n taabo aikai – Anderson causeway, Teaoraereke – Nanikaai causeway, Nanikaai – Bairiki causeway, Bairiki Square ao ai n te Bairiki Stadium. I a manga katokai au tamnei tabeua man taabo aikanne n reken au tai.

Tao 8am ao I roko i Betio. Aio mai buakon au tamnei n te tabo anne. Bon tabon te uaabu are nakon te Jetty are a mena iai te KPA ma te CPP.

N na manga katokai tabeua riki tamnein tabon te uaabu aio. Ko rabwa n rokom ao tekeraoi.