Pandanus Tree

Arokan Kiribati ae rangi ni kabuta mani mwaiti kurikuri. E aki reke ara kikina man tarakina bwa te irira ao ngkai akea naba uaana n te tai aio. E tara n aki rangi ni maeuraoi te aroka aio tao kioina ngkai e rikirake ma aroka aika bati ngkai e bon buakoako ana tabo aio.

E ngae n anne ao oin te kantaninga n rawean te aroka aei bon kani katuruan tarakin riki wakaana ma kunna ake a katekereke ni irianaki ma taian rain (lines and patterns) ake iai.

Okoron ara tamnei aio bwa e vertical ao ake mai mwaaina a bane ni horizontal teiia .. e tamaroa naba te bibitaki.

Ko rabwa ibukin rokom ao mamatakum n ara tamnei. Ti a manga nora are imwiina bwa tamnein tera.

Tekeraoi am Xmas & Ririki Ae Boou 2018.