Coconut Tree

The coconut tree is very important to our daily lives. It provides us so many things including: food, medicine, shelter, woods, drinks, string, firewoods, copra, shells, kaokioki (liquor) and so forth. It’s indeed the first to wave you welcome upon your arrival and the last to wave a farewell as you leave our islands.

It’s the coconut tree nearby one of the homes in Temwaiku. I took the shot right from beneath the tree – trying to keep the fruits in focus. I also wanted the leaves to evenly form an outer circular background. Both blurry and clarity on different parts of the image were achieved using photo software.

Have A Job

‘Have A Job’ actually talks about why these rocks are placed at this particular site. What if the rocks fall or are washed away by the waves? Our road (newly built) will be gone!

It’s Temwaiku again but this time on the ocean side of the Taiwan Technical Mission camp. For a change, I turned this colour scene into B&W – then with the use of fade style it ended up as this.

Wonder, what the next photograph is going to be? See you …

Temwaiku Ocean Side

temwaiku ocean side 1

N te tai aio ao ti a neweabaa ngkanne tanraken Temwaiku – te tabo are uakaan ma te auti are te boratentao (kanga a nang akea rabwatana n noraki n taai aikai). Oin au kantaninga n te tai aio bon rawean tamnein Bonriki International Airport ma iai te angabuaka aingaia are I a toua te kawai are e ritanrake mai tabon te marae are i Bonriki ni biri nako te Temwaiku. Bon 31 n Aokati 2017 te bong aio!

E tau ma ti a okira rongorongon ara tamnei aio. E a bon kaan tawanou (tao 10am) te tai aio ao are kanga ti aki tain te rawetamnei ae tamaroa bwa are e a moanna ni matoa te riringa ma te oota ike a kona ni kakorakora te maii n te tamnei. I set au camera (dsrl nikon d3100 ma ana kits lens) n aron aikai:- mode bon manual, iso 100, f/16 ao te shutter ae 1/250. I aki kabongana te tripos n te tai aio kioina bwa e bikebike te tabo aio ao e aki boraoi aontano. E bati au tamnei ae i rawei n te tabo aei ma aio bon teuana mai buakoia.

Iai ataeinimwane aika 2 aika a mena naba ni uakaan ma te tabo ane i rawetamnei iai. N rokoia irarikiu ao a titirakinai bwa tera ae i raweia ao ibukin tera. I kabwarabwara bwa bon kanoan au kakibotu. N titirakinaia irou bwa tera ao a kakaea riaon te bike ao a taku bwa a kakaei abeaia n roaroa taian mwakauro.

N aron angiin au tamnei ikai, ao I aki rangi n tatangira te tamnei ae bati te bitaki iai. Riki ngkana e karaoaki n te Photoshop ke software riki tabeua. Engae ngke e rangi n tamaroa te final product ma te kangaanga bwa e a aki rangi ni real the scene. E tau ti a manga nora karaoan au tamnei aio n te photoshop bwa I ti karokoi taian colors, teutana te crop mai nano, te shapening ma te noise reduction. Akea te object ae I added ke deleted. N tokin te tai ao I kukurei bwa e kaoti raoi are bon ngaia ngke I taraia ni matau.

Note:- Te tamnei aio bon ti 816×457 pixels. Ngkana ko tangira te original pixels ao reitaki ma ngai bwa N na anganiko te link ibukin te original file ae 4608×2580 pixels ao 356kb. Ai aron naba au tamnei ni kabane ikai – are ngkana ko kani kabonganai ao reitaki bwa N na anganiko te original file.