Mangrove Tree

Te tongo bon arokara ae moan te kakawaki ibukin totokoan kanakin mataniwiin abara. Riki inanon ririki aikai ngkai e noraki korakoran ana urubwai iabuntin taari – are e taekinaki bwa kanoan ana waaki climate change.

E rangi ni mwaiti kurikuri te tongo n te tabo aio ma I rinea aio kioina bwa e onoti ao man mataata n ti ngaia. I aki kabongana te tripod (stand) ngkai taari ae I tei iai.

I mwaain ae I katoka ikai ao I edit moa n taian photo programs n aron ps4, picasa ao tabeua riki.